Psi ratownicy MSWiA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, opisanym w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.07.2012r

Pkt. 10

 1. Szkolenie psów ratowniczych i ich przewodników odbywa się w czterech etapach.
 2. Pies ratowniczy jest szkolony przez swojego przewodnika.
 3. Ramowy program szkolenia psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Pkt. 11

 1. Egzamin psów ratowniczych przeprowadza komisja egzaminacyjna.
 2. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego i członka komisji.
 3. Komisję egzaminacyjną powołuje i odwołuje kierownik podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie psów ratowniczych wraz z przewodnikami, spośród osób zatrudnionych, pełniących służbę
  lub będących członkami podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie, posiadających doświadczenie i udokumentowaną praktykę w szkoleniu psów ratowniczych.

Pkt.12

 1. Egzamin psów ratowniczych składa się z próby sprawnościowej i z próby ratowniczej. Próbę sprawnościową przeprowadza się bezpośrednio przed próbą ratowniczą.
 2. Próba sprawnościowa polega na pokonaniu toru przeszkód o długości 100 m, w którego skład wchodzą: kładka ruchoma, kładka pochyła i kładka umieszczona na wysokości minimum 1 m nad przeszkodą wodną oraz nad przeszkodą do
  przeskoczenia, w czasie nie dłuższym niż 2 min.
 3. Próba ratownicza polega na wykonaniu siedmiu zadań:
  1) skok do wody z wysokości co najmniej 70 cm i przepłynięcie 50 m do pozoranta oraz doholowanie trzymającego się
  uprzęży pozoranta do miejsca rozpoczęcia próby, w czasie nie dłuższym niż 4 min;
  2) przepłynięcie dystansu 100 m, ze zmianą kierunku po przepłynięciu co najmniej 30% dystansu na polecenie przewodnika z brzegu, w czasie nie dłuższym niż 3 min;
  3) zaniesienie tonącemu środków ratunkowych na odległość 25 m od brzegu, w czasie nie dłuższym niż 1,5 min;
  4) zaniesienie po lądzie rozwijającego się zasobnika z liną asekuracyjną na odległość 50 m, w kierunku określonym przez
  przewodnika;
  5) aportowanie przedmiotu z wody, z odległości 15–20 m;
  6) holowanie łodzi ratowniczej z ratownikiem za cumę do brzegu, z odległości 25 m;
  7) ściąganie z wody wyrzuconej rzutki ratowniczej na polecenie przewodnika.
 4. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za zdany w przypadku zaliczenia prób, o których mowa w ust. 1.
 5. Egzamin, o którym mowa w § 11 ust. 1, jest przeprowadzany w terminie wyznaczonym przez kierownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie.

Pkt.13

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

http://isap.sejm.gov.pl/